Godziny przyjęć 8-18 Rejestracja +48 48 610 68 77 pieljastrzebia@wp.pl

dla-pacjenta

Wykaz Praw Pacjenta

Podstawa prawna: DZ.U. 2022 poz 1876 z dnia 22 lipca 2022 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta                   

 

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych;

a.       które odpowiadają wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,

b.       które udzielane są według przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń,

c.       które są natychmiast udzielane ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia,

d.       które udzielane są z należytą starannością, w warunkach spełniających wymagania fachowe i sanitarne,

e.       przy udzielaniu, których osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej

 

Prawo do informacji;

a.       o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,

b.       która zostanie przekazana także osobom upoważnionym, np. małżonkowi, członkowi rodziny, osobie bliskiej.

 

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji.

 

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych;

a.       którą wyrazi po uzyskaniu wcześniej wszelkich niezbędnych informacji o stanie zdrowia i leczeniu,

b.       którą w przypadku zabiegu operacyjnego, zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko wyrazi w formie pisemnej

 

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta, w tym;

a.       obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,

b.       wyrażeniu zgody na uczestnictwo innych osób przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (badaniach, konsultacjach lekarskich, zabiegach, operacjach itp.).

 

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych, w tym udostępniania tej dokumentacji również osobie upoważnionej.

 

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, w tym;

a.       kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami,

b.       dodatkowej opieki pielęgnacyjnej – czyli opieki która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

                                                                 

Informacja dla pacjenta

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  

 

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ Sp. z o.o.  udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 lipca 2022  r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zgodnie z art. 26 ust. 1 w/w ustawy PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania:

·       do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom, możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć

·       przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku

·       za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

·       na informatycznym nośniku danych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu przysługuje prawo do bezpłatnej pierwszej kopii danych osobowych (dokumentacja medyczna) przetwarzanych przez PORADNIĘ MEDYCYNY RODZINNEJ Sp. z o.o. Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek lub ustną deklarację  w rejestracji w PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ Sp. z o.o.

Termin realizacji wniosku: 3 dni robocze

 

 

Dlaczego my?
Dlaczego warto wybrać naszą poradnię?
Dostosowana dla osób niepełnosprawnych
Profilaktyka chorób układu krążenia
Profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Kontakt z nami
Skontaktuj się z nami
Jastrzębia 119,
26-631 Jastrzębia
Rejestracja +48 48 610 68 77
Fax +48 48 383 62 68
Godziny przyjęć 8:00 - 18:00